Regulamin

RowerON 2021

Regulamin eventu:
RowerON. Wsiadaj na koło, będzie wesoło

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem eventu „RowerON. Wsiadaj na koło, będzie wesoło” (dalej zwanego ,,eventem”) jest Wydawnictwo Nowiny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, adres ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000134401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 639-000-43-73, numer statystyczny REGON: 270613348, o kapitale zakładowym wynoszącym 156 000,00 zł, wydawca tygodników: „Nowiny Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie”, miesięczników: „Magazyn Rybnicki”, „Nowiny Jastrzębskie”, „Nowiny Żorskie” i portalu „Nowiny.pl”, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Celem eventu jest:
 • promocja zdrowego i dostępnego dla wszystkich trybu życia, profilaktyki prozdrowotnej, szczególnie ważnych w sytuacji walki ze skutkami pandemii i przeciwdziałania jej w przyszłości (np. poprzez współorganizowanie w ramach projektu festynu prozdrowotnego w gminie Mszana),
 • aktywizacja, integracja i edukacja regionalna mieszkańców, zachęcenie ich do aktywnej rekreacji, do poznawania wyjątkowych miejsc w bliższym i dalszym sąsiedztwie, do rodzinnego spędzania czasu,
 • promocja gmin górniczych i regionu – Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, jego walorów przyrodniczo-kulturowych oraz infrastruktury rowerowej, zarówno wśród jego mieszkańców, jak i sąsiadów z innych części Śląska, a nawet dalszych terenów.
 • 2 Zasady udziału w evencie
 1. Event adresowany jest do mieszkańców Polski, a w szczególności do mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego obejmującego powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki oraz miasta Rybnik, Żory i Jastrzębie-Zdrój.
 2. Event trwa od początku dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 21 września 2021 r. do godziny 23:59.
 3. W evencie mogą brać udział osoby bez względu na wiek z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nim udział:
 • po wyrażeniu przez rodzica (opiekuna prawnego) zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (podopiecznego) oraz na rozpowszechnianie jego wizerunku;
 • w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który na trasach rowerowych będzie czuwał nad bezpieczeństwem dziecka (podopiecznego).
 1. W evencie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie organów Organizatora.
 2. W celu udziału w evencie należy:

1) zarejestrować się w serwisie http://www.evenea.pl;

2) po zalogowaniu się w serwisie, o którym mowa w pkt 1, pobrać ze strony http://www.evenea.pl/event/roweron  bilet uczestnictwa – liczba biletów jest ograniczona -decyduje kolejność pobrań;

3) dysponować sprawnym technicznie rowerem z działającymi dwoma hamulcami;

4) zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 1. Rejestracja uczestników rozpoczyna się dnia 1 maja i trwa do dnia 31 maja 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania wolnych miejsc dostępnych w serwisie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.
 2. Przy rejestracji wymagane będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
 3. Każda zarejestrowana osoba otrzyma indywidualny numer uczestnika i bezpłatny bilet.
 4. Pierwszych 1000 zarejestrowanych uczestników otrzyma od Organizatora bezpłatnie pakiet startowy (worek brezentowy na plecy, zestaw 5 naklejek, unikatową przypinkę, smycz na klucze oraz poręczną książeczkę z mapami tras wybranymi na potrzeby eventu).
 5. W przypadku rodzin lub grup jedna osoba może zarejestrować całą rodzinę lub grupę osób (każda z nich otrzyma pakiet startowy).
 6. Organizator nie przewiduje wysyłki pakietów startowych drogą pocztową ani za pośrednictwem kuriera. Pakiety będą do odbioru w okresie od dnia 14 do dnia 30 czerwca 2021 r. w 5 wybranych punktach odbioru:
 • Racibórz – nowa siedziba Wydawnictwa Nowiny – ul. Kościuszki 32a (pn.-pt. godz. 8.00-16.00);
 • Wodzisław Śląski – WCK – ul. płk. Wilhelma Kubsza 17, hol główny/portiernia
  (pn.-pt. godz. 9.00-15.00);
 • Rybnik – Punkt Informacji Miejskiej Halo!Rybnik – ul. Jana III Sobieskiego 20
  (pn.-nd. godz. 10.00-18.00);
 • Jastrzębie-Zdrój – PKM Olkusz (stacja paliw w centrum) – ul. Warszawska 6
  (pn.-pt. godz. 11:00-16:00);
 • Żory – Hala widowiskowo-sportowa MOSiR – ul. Folwarecka 10 (pn.-pt. godz. 11:00-17:00).
 1. Udział w evencie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Podczas eventu należy bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 3. Uczestnicy eventu niewprawieni w jeździe na rowerze powinni zachować szczególną ostrożność oraz uwzględnić swoje możliwości wybierając trasy do pokonania.
 4. Organizator zaleca jazdę na rowerach w kaskach.
 5. Uczestnik eventu, przed rozpoczęciem udziału w evencie, zobligowany jest zweryfikować swój stan zdrowia oraz osób będących pod jego opieką oraz uwzględnić warunki pogodowe w celu zapewnienia bezpiecznego udziału w evencie.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w evencie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych) i ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie swoim działaniem lub zaniechaniem.
 7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją eventu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników i osób trzecich za wszelkiego rodzaju urazy ciała, wypadki, kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas eventu lub w związku z nim.
 8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją eventu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie trwania eventu lub w związku z nim.
 9. Zabroniony jest udział w evencie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków lub substancji odurzających.
 • 3 Główne wyzwane uczestników eventu
 1. Organizator wytypował 10 tras rowerowych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, z którymi można się zapoznać się za pośrednictwem książeczki rowerowej dostępnej w pakietach startowych, na grupie @RowerON na Facebooku oraz na portalu Nowiny.pl w sekcji ROWERON i na stronie internetowej www.roweron.pl.
  Główne wyzwanie uczestników eventu polega na przejechaniu na rowerze minimum 5 tras z 10 wytypowanych przez Organizatora i udokumentowaniu tego w sposób określony w ust. 5 (dalej zwane ,,głównym wyzwaniem”).
 2. Zarejestrowani uczestnicy eventu, którzy w wyznaczonym terminie wykonają główne wyzwanie, otrzymają od Organizatora bezpłatnie unikatowy odlewany medal.
 3. Trasy rowerowe są zróżnicowane (od 20 do 45 km długości) i przebiegają po dwie w każdym z pięciu powiatów/miast (raciborskim, wodzisławskim, rybnickim oraz Jastrzębiu-Zdroju i Żorach), w których odbywa się event.
 4. Udokumentowanie przejechania danej trasy polega na zrobieniu sobie zdjęcia (tzw. selfie) z rowerem w konkretnym – określonym przez Organizatora – miejscu trasy i przesłaniu go za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.roweron.pl. Organizator rekomenduje, aby przesyłać zbiorczo w jednej wiadomości dokumentację zdjęciową z przejechanych tras na zakończenie swojego wyzwania w tytule wpisując imię i nazwisko oraz indywidualny numer uczestnika, otrzymany podczas rejestracji. Organizator zapewnia dodatkowy czas po zakończeniu eventu (od dnia 22 do dnia 26 września 2021 r. do godziny 23:59) na dosłanie dokumentacji zdjęciowej.
 5. Każdy pełnoletni uczestnik poprzez przesłanie w wiadomości dokumentacji zdjęciowej z przejechanych tras na zakończenie swojego wyzwania wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę (w szczególności gazety: tygodniki „Nowiny Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie” i miesięczniki: „Magazyn Rybnicki”, „Nowiny Jastrzębskie”, „Nowiny Żorskie”), radio, telewizję oraz w sieci Internet (w szczególności portal Nowiny.pl, Facebook, Instagram, Youtube), a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów eventu.
 6. W imieniu osób niepełnoletnich dokumentację zdjęciową z przejechanych tras na zakończenie wyzwania przesyła rodzic lub opiekun prawny (ze swojego adresu e-mail) załączając w treści wiadomości klauzulę o treści wskazanej w załączniku nr 1.  
 7. Udostępnienie Organizatorowi danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie.
 8. Organizator nie przewiduje wysyłki medali drogą pocztową ani za pośrednictwem kuriera. Od dnia 18 października 2021 r. medale będą do odbioru w 5 wybranych punktach:
 • Racibórz – nowa siedziba Wydawnictwa Nowiny – ul. Kościuszki 32a (pn.-pt. godz. 8.00-16.00);
 • Wodzisław Śląski – WCK – ul. płk. Wilhelma Kubsza 17, hol główny/portiernia
  (pn.-pt. godz. 9.00-15.00);
 • Rybnik – Punkt Informacji Miejskiej Halo!Rybnik – ul. Jana III Sobieskiego 20
  (pn.-nd. godz. 10.00-18.00);
 • Jastrzębie-Zdrój – PKM Olkusz (stacja paliw w centrum) – ul. Warszawska 6
  (pn.-pt. godz. 11:00-16:00);
 • Żory – Hala widowiskowo-sportowa MOSiR – ul. Folwarecka 10 (pn.-pt. godz. 11:00-17:00).
 • 4 Dodatkowe wyzwania (challenge) dla uczestników eventu
 1. W trakcie trwania eventu Organizator zaprasza zarejestrowanych uczestników do udziału w wyjątkowych dodatkowych challenge`ach, w których najlepsi uczestnicy otrzymają nagrodę (w kategorii męskiej i żeńskiej). W challenge’u może wziąć udział każdy z zarejestrowanych uczestników eventu (osoby niezarejestrowane również mogą wziąć udział, ale nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników challenge’u i przyznawaniu nagrody).
 2. Planowane challenge:
 • Long challenge: na najdłuższy dystans przejechany jednego dnia – niedziela 11 lipca 2021 r. (w tym challenge’u zabrania się udziału na rowerach elektrycznych i rowerach wspomaganych elektrycznie);
 • Kids challenge: dla wszystkich dzieci do 18 roku życia – sobota 24 lipca 2021 r., miejsce –Pałac Sławików (gm. Rudnik) w godz. 14.00 – 16.00 – zawody i rozdanie nagród dla dzieci;
 • Fast challenge: na najszybciej przejechane 20 km jednego dnia – niedziela 8 sierpnia 2021 r. (w tym challenge’u zabrania się udziału na rowerach elektrycznych i rowerach wspomaganych elektrycznie);
 • Fit challenge: na najwyższą liczbę spalonych kalorii w ciągu 2 dni – weekend 4-5 września 2021 r.
 1. Celem udokumentowania swojego wyniku w challenge’u (Long, Fast i Fit challenge) niezbędne będzie skorzystanie z aplikacji (np. Strava, Runkeeper, Sports Tracker, Run Log, Relive bądź aplikacje marek smartfonów) i przesłanie w wyznaczonym przez Organizatora terminie (maksymalnie do następnego dnia po zakończeniu danego challenge’u za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.roweron.pl) zrzutu ekranu (screena) ze zrealizowanej w challenge’u trasy. Zrzut ekranu musi zawierać datę przejazdu zgodną z datą przeprowadzenia danego challenge’u, liczbę przejechanych kilometrów (Long challenge), czas przejazdu 20 km (Fast challenge), liczbę spalonych kalorii (Fit challenge). Nie jest wymagane przesłanie mapy przejazdu do ustalenia wyników challenge’u.
 2. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród w challenge`ach Long, Fast i Fit challenge (po jednej w każdym challenge-u osobno w kategorii męskiej i żeńskiej) oraz dodatkowych nagród w Kids challenge. Nagrody zostaną podane w późniejszym terminie. Zwycięzcy danego challenge’u o wygranej zostaną poinformowani mailowo, a odbiór nagrody nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organizatorem w jednym z punktów wskazanych w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 3. Organizator przewiduje też przyznanie nagrody dla MISTRZÓW ROWERONU – uczestników, którzy w ciągu trwania eventu przejadą wszystkie 10 tras wytypowanych przez Organizatora i to udokumentują zdjęciem na zasadach wskazanych w § 3 ust.  9 niniejszego regulaminu. Nagrody zostaną podane w późniejszym terminie. Pozytywnie zweryfikowani MISTRZOWIE ROWERONU zostaną poinformowani o wygranej mailowo, a odbiór nagrody nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organizatorem w jednym z punktów wskazanych w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 4. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrody ani żądania wypłaty żadnej dodatkowej sumy pieniężnej.
 5. Nagroda nieodebrana w uzgodnionym terminie przepada i pozostaje własnością Organizatora.
 6. Nie można przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 7. Można zrzec się prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 8. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w odniesieniu do nagród rzeczowych, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanych nagród Organizator przyzna laureatom dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz laureata, lecz przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”). Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Laureat zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody.
 9. Organizator zaprasza uczestników do zapisania się do specjalnej grupy rowerowej na Facebooku https://www.facebook.com/RowerON. Każdy z uczestników grupy będzie mógł publikować informacje na temat postępów w realizacji swojego wyzwania oraz inne dotyczące swoich rowerowych wypraw.

 

 • 5 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych uczestników eventu jest Organizator tj. Wydawnictwo Nowiny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, adres Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000134401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 639-000-43-73, numer statystyczny REGON: 270613348, o kapitale zakładowym wynoszącym 156 000,00 zł, z którą można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej – kierując list na podany wyżej adres lub kierując e-mail na adres: sekretariat@nowiny.pl.
 2. Dane osobowe uczestników eventu będą przetwarzane w następujących celach: a) w celu poprawnego przeprowadzenia eventu i wydania pakietów startowych/medali/nagród – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej jako „RODO”; b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu Organizatora na wypadek pojawienia się roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) w celu archiwalnym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na archiwizacji zgromadzonej dokumentacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d) w celach wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Organizator jako administrator danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych (stosując środki organizacyjne i techniczne mające na celu należyte zabezpieczenie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii udostępnionych danych, w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym lub dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem).
 4. Udział w evencie jest przyzwoleniem (zgodą) osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora w zakresie i w celach określonych w niniejszym regulaminie. Uczestnik eventu ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi eventu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych, które Organizator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić kontaktując się z Organizatorem. W takim przypadku Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Organizatora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Dane osobowe uczestników eventu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia eventu lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z udziałem w evencie lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe uczestników eventu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów.
 8. Do danych osobowych uczestników eventu mogą też mieć dostęp podwykonawcy Organizatora (podmioty przetwarzające), np. firmy informatyczne.
 9. Uczestnikom eventu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Dane osobowe uczestników eventu nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 11. W trakcie przetwarzania danych osobowych uczestników eventu nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.
 12. Podanie danych osobowych przez uczestnika eventu jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne, aby móc wziąć w nim udział oraz do odbioru pakietów startowych/medali/nagród.
 • 6 Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu eventu mogą być składane wyłącznie na adres poczty elektronicznej (e-mail): roweron@nowiny.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • temat wiadomości: Reklamacja;
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru uczestnika, a także opcjonalnie numeru kontaktowego telefonu komórkowego;
 • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień uczestników wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Pełna treść niniejszego regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora, przy ul. Tadeusza Kościuszki 32a w Raciborzu, a także na portalu Nowiny.pl i stronie internetowej roweron.pl.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady eventu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 4. Wzięcie udziału w evencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

Obowiązek informacyjny dla przedstawiciela ustawowego uczestnika 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Nowiny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, adres  ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000134401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 639-000-43-73, numer statystyczny REGON: 270613348, o kapitale zakładowym wynoszącym 156 000,00 zł zwane dalej „Nowinami”.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z Nowinami za pomocą:
 • Poczty tradycyjnej – kierując list na adres Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz;
 • Poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: sekretariat@nowiny.pl.
 1. Cele i podstawa prawna: Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dziecko/podopieczny nie jest osobą pełnoletnią zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z chęcią udziału  w evencie „RowerON. Wsiadaj na koło, będzie wesoło” (dalej zwanego ,,eventem”) oraz zgodę na publikację jego wizerunku lub wniesienie reklamacji – zgodnie z przepisami prawa – musi wyrazić przedstawiciel ustawowy. Z tego względu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby móc wykazać, że wymagana zgoda został udzielona – podstawą prawną jest art. 17 ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tj. prawnie uzasadniony interes Nowin polegający na potwierdzeniu zgody udzielonej w imieniu dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego – do momentu przedawnienia roszczeń.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka/podopiecznego w evencie, publikacji jego wizerunku czy złożenia przez Pani/Pana dziecko/podopiecznego reklamacji.
 3. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału Pani/Pana dziecka/podopiecznego w evencie.
 4. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Nowin (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce to jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Nowiny realizują na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie lub pocztą tradycyjną. W takim przypadku Nowiny przestaną przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będą w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Nowin ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

————————————————————————————————————————————-

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Ja ………………………..…….. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)  jako przedstawiciel ustawowy ………………………..…….. (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) wyrażam zgodę:

 • na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celu wzięcia przez niego udziału w evencie pn. „RowerON. Wsiadaj na koło, będzie wesoło” organizowanym przez Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu,
 • na publikację wizerunku oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w informacji o wynikach eventu przez prasę (w szczególności gazety: tygodniki „Nowiny Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie” i miesięczniki: „Magazyn Rybnicki”, „Nowiny Jastrzębskie”, „Nowiny Żorskie”), radio, telewizję oraz w sieci Internet (w szczególności portal Nowiny.pl, Facebook, Instagram, YouTube), a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów eventu.

 

Organizator

Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.

Pobierz załącznik nr.1